SPIS TREŚCI

 

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 

Sklep Internetowy TROPIC działający pod adresem: http://www.tropic-importer.pl, stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez TROPIC Jarosław Popkowski, ul.Pucka 28, 81-036 Gdynia, zwaną dalej TROPIC.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://www.tropic-importer.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez TROPIC;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim TROPIC skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 

II. Rejestracja i logowanie

 

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TROPIC danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przesłany zostanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu loginu oraz hasła.

Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 

III. Składanie zamówień

 

Klient może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.tropic-importer.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „kup”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

 • adres, na jaki ma być dostarczony towar
 • sposób dostawy
 • sposób płatności

 

Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Sklep Internetowy TROPIC nie przechowuje treści zawartych umów ani historii transakcji.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

IV. Połączenia zamówień

 

W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym.

 

V. Ceny towarów

 

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.tropic-importer.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki

 

Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.tropic-importer.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności w koszyku sklepu internetowego.

TROPIC zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej. W przypadku dokonywania zakupów w punkcie stacjonarnym obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio punkcie.

 

VI. Formy płatności i dostawy

 

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy

 

W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej SIODEMKA oraz dla ilości paletowych firmy RABEN.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się mailowo, na adres: tropic@tropic-importer.pl lub telefonicznie, na numer: 58 664 84 33 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

 

VII. Realizacja zamówień

 

Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

Jeżeli TROPIC nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

Sklep Internetowy TROPIC zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

 

VIII. Wymiana towaru

 

W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, wystosować odpowiednią informację o uszkodzeniu/wadzie towaru mailowo na adres: tropic@tropic-importer.pl, w celu ustalenia warunków wymiany/zwrotu kosztów wadliwego produktu.

Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia.

Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, TROPIC w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w formularzu wymiany/odstąpienia od umowy.

 

 • Koszt przesłania do TROPIC wymienianego towaru pokrywa Klient.
 • Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa TROPIC.

 

 

IX. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 

Reklamacje należy składać na adres: TROPIC ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia.

Składając reklamację należy dostarczyć do TROPIC reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz pisemną informacją o powodzie reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta TROPIC naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

X. Prawo do odstąpienia od umowy

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TROPIC, ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia, e-mail: tropic@tropic-importer.pl, tel. +48 50 664 84 33) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany w formularzu wymiany/odstąpienia od umowy. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

XI. Postanowienia kwońcowe

 

Zakończenie świadczenia usług

TROPIC zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

 • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego
 • działa na szkodę TROPIC, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem
 • uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 • uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem
 • W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Solar uznane za niepożądane, Solar zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

 

O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.

Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez TROPIC, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: tropic@tropic-importer.pl, jeżeli zostaną one uznane przez TROPIC za wystarczające.

Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji TROPIC.

Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Solar w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.


Do góry